Wednesday, November 9, 2016

พุทธทำนาย

พุทธทำนาย

หนังสือพุทธทํานาย 
ขอความจาก ปูฤาษีมณีรัตน (สัมเด็จรุง)คนพบ “หนังสืออินทรตก-เทพทํานาย” โดยยอ 
หนังสือใบลานสีไดถูกตกมาในวัดแหงหนึ่งในจังหวัดอัตตะบือ (ประเทศลาว) 

ขาพเจาไดรับรูจากพระอาจารยผูทรงศีลองคหนึ่งเผยแพรให เลยเกิดความศรัทธา 
เสียสละทรัพยพิมพแจกจายมายังพี่นองชาวพุทธทั้งหลาย เพื่อเปนกุศลและเพื่อ พิจารณาญาณดวยตนเองถึงเหตุการณมหันตภัยของโลกยุคโลกาภิวัฒน ซึ่งจะบังเกิด ขึ้นตามพุทธทํานายไวดังนี้ 
 โลชังชม โทโพโส อินโตกรุณา พระอินทร พระพรหม ยมราช ไดสั่งไววา 
ถาบุคคลใดไดรูแจงจงรีบบอกใหคน อื่นฟง หรือพิมพแจกตามกําลังศรัทธาจะเกิดมหากุศลชวยใหทานไดหลุดพนจาก มหันตภัยทั้งปวง ถาบุคคลจะลงมาเกิดพรอมทั้งหนังสือใบลานฉบับนี้ 
ถาใครไมมีไวใน บานเรือนจะมีภูตผีปศาจเขามาทําลายอยางถองแท  
ในปจอถึงปกุน เมื่อคืนเดือนหงายจะมีงูพิษเหนือศีรษะ ฉกกัดใหถึงตายและ 
ผูคนทั้งหลายจะเกิดความเดือดรอนหลายประการ 
 ทุกขยากฮอน ยอนศึกสงครามบแลว 
 ทุกขยากฮอน ยอนน้ําและไฟ 
 ทุกขยากฮอน ยอนบมีไผสิเบิ่งไผ 
 ทุกขยากฮอน ยอนอึดขาวปลาอาหาร 
 ทุกขยากฮอน ยอนผัวเมียบเห็นหนากัน 
 ทุกขยากฮอน ยอนมีคนตายตามทุงนา 
ทุกขยากฮอน ยอนบมีผูเฒา 
 ทุกขยากฮอน ยอนไปตางประเทศบสะดวก 
 ทุกขยากฮอน ยอนนอนบหลับ 

 ในปจอนี้ในเมืองจันทรจะมีฤาษีองคทองดํา สิขาลาเพศออกมาเปนพอคา 
ในปจอขึ้น 8 ค่ํา หามบใหตักน้ําอาบ น้ํากิน ตามหวย หนอง คลอง บึง หลังพระอาทิตยตกดิน (กอนค่ํา) พระยายมราชจะนําเอายาพิษพนใสโลกมนุษย 

ในปจอเมือกรุงเทพจะแตกพังทลายตอนเวลาไกขัน พระแกวมรกตหัวเชียง เมี้ยงขาวเม็ดใหญจะกลับสูเวียงจันทร นี่คือคาถาของพระอินทร พรหม ยมราชได เขียนไวบนใบลาน จงเก็บรักษาไวใหดีเพื่อชวยหลุดพนจากภัยพิบัติไดในยามเกิด เหตุการณมหันตภัย 

พระคาถาเขียนไววา ปะโต เมตัว ประระชีมินัง สุคะโต จุติ จิตตะ เมตตะ นินะมัง สุคะโต จุติ 
พระคาถาบทนี้เขียนลงในใบลาน แผนทองหรือแผนผาก็ดีติดไวที่ประตูบานหรือในรถ หรือโพกศีรษะ ยามเกิดเหตุการณจะชวยใหหลุดพนจากภัยอันตราย 

ในกาลเวลานี้ เทพเจาเหลาเทวดาผูรักษาคุมครองโลกไดกราบทูลตอพระ อินทรวาโลกมนุษยทํากุศลเพียง 3 สวน ทําบาปกรรมถึง 7 สวน เมื่อเปนเชนนี้องคอินทรจะสั่งลงโทษมนุษยผูใจบาปถึง 9 ขอ นับแตปจอถึงปกุน ดังนี้
 1. จะเกิดพายุลมแรง แผนดินไหว 
2. จะเกิดอัคคีภัย 
3. จะเกิดอุทกภัย 
4. จะเกิดฟาผา 
5. จะเกิดรอนเกินไป หนาวเกินไป 
6. จะเกิดสารพิษตางๆ 
7. จะเกิดกาฬโรคตางๆ 
8. จะเกิดขาวยาก หมากแพง 
9. จะเกิดอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนกันเอง 

หากผูใดรูแลวจงบอกตอกันไปใหรีบทําความดีมากๆ ถาเลยปจอ ปกุน ไปแลว ทุกคนพรอมทั้งลูกลานจะไดรับความสุขกายสบายใจทุกคนใหทุกคนเครงครัดในศีล5 

 นอกจากหนังสืออินทรตกที่ไดกลาวมาแลวยังมีพระผูทรงศีลอีกองคหนึ่งไดพบ เห็นคําสอนที่จารึกไวบนแผนศิลาที่เพิ่งพบในภูเขาแหงหนึ่งที่พระพุทธเจาไดเดินธุดงค วิปสสนากรรมฐานผานไป พระผูทรงศีลกลาววา พี่นองทั้งหลายถาไมเชื่อก็สุด แลวแตดวงจิต เพราะถึงเวลาแลวที่สวรรคจะไมมีความลับ ถาเชื่อก็เปนกุศล รูเพียง เทานี้ขาพเจาจึงขอบอกเลาสูทานฟงตามคํากลาวของพระผูทรงศีลรูปนี้วา ในแผน ศิลาเขียนโดยพระมหากัสสะปะวา

ในประกา ปจอ ปกุน เดือน 7-8 จะเกิดเหตุการณ รายบนถนนหนทาง 
ในเดือน 9-10 คนใจบาปจะถูกลางผลาญใหหมดไป มีบานแต ไมมีคนอยู มีขาวแตไมมีคนกิน มีทางแตไมมีคนเดิน สุดทาย พระผูทรงศีลไดกลาวย้ําถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหนังสืออินทรตก เพิ่มเติมวา ถาทานเคารพบูชาหรือบนวาจะบอกแกผูอื่นหรือพิมพแจกจายใหสาธุชน ทั้งหลายไดรับรูแลวทานปรารถนาสิ่งใดก็จะไดสมใจ จึงปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง ตลอดไป ไมเชื่ออยาลบหลู
 พระพุทธเจาทํานาย ออกจากศิลาจารึกในมหาวิหารเจตมหาเชตะวัน ณ สวนหฤคทายวัน ประเทศ อินเดีย โดยคณะทูตไทยที่ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อป พ.ศ. 2485 ตามคํา แปลเปนภาษาไทยวา ดังนี้ สาธุ อะระหังตา พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงพระเมตตากรุณาสรรพสัตวทั่ว โลก ที่เกิดมาแลวแตลําบากทั่วหนา ทุกชาติ ทุกศาสนาตามธรรมชาติ 

เมื่ออาตมา เขาสองพันหารอยป มนุษยและสัตวจะไดรับภัยพิบัติเสียครั้งหนึ่งในระยะ 30 ป สิ่งที่สาธุชนเคยเจอจะไดเห็น ไมเคยพาลจะไดพบ ยักษหินที่ถูกสาปใหหลับกลับตื่น ขึ้นมาอาละวาดยิ่งนัก ใกลกับ พ.ศ. 2550 ยิ่งทวีกันใหญขึ้นทุกทิวาราตรี มนุษย 
นอกศาสนาจะรบราฆาฟนกันจนถึงเลือกนองเต็มผิวดิน พื้นน้ําจะลุกลามเผามนุษย ไมขาดระยะ ตางฝายตางทําลายเหมือนยักษกระหายเลือด แผนดินจะเปนเปลวไฟ จะตายไปอยางละครึ่งหนึ่งจึงจะเลิกลม ตางฝายตางหมดกําลังใจตามวิสัยยักษราย นอกศาสนาซึ่งกําเนิดจากปาอํามหิต สวนพุทธศาสนิกชนผูทําแตบุญ เดินทางอนาคต สามารถระงับรอนไมรุนแรง 

บานใดไดบูชาพระโพธิสัตวผากาวสาวพัตร ก็จะรับภัย พิบัติเบาบาง แตหนีภัยธรรมชาติไมพน ไฟจะลุมลามมาทางทิศตะวันออกไหมวัดวา อาราม สมณะชีพพราหมณจะอดอยากยากเข็น ลูกไฟจะตกจากฟาเหล็กกลาจะผุด จากน้ํา สงครามจะเกิดทั่วทิศ พระยานาคจะพนพิษเปนเพลิง ทหารจะเปนเจา ขาวสารจะขาดแคลน ทุกแควันจะอดอยาก พลูหมากจะหมดเปลือง สีเหลืองจะชนะ พระยังอยูคูเมืองตอไป สีขาวจะแพภัยในที่สุด ครุฑจะบินกลับฐาน คนจะกลับบํารุง 
พระพุทธเจาวาดังนี้ ชา มะ คะ สะ สะ วา พระพุทธชินลิตนี้ทานใหเขียนใสกระดาษ หรือผาขาวติดไวหนาบาน หรือหัวนอน ดังนี้จะมีอายุยืนยาว จะทันผูมีบุญชื่อพระ ธรรมิกราชา เขามาปกุน เดือน 11 เปนเที่ยงแทนักหนา ทานเสด็จมาในประกา แรม 5 ค่ํามหากษัตริย ทานมาทางทิศตะวันตก สมณะชีพพราหมณตามมาพอประมาณได 76400 รูปทั่วอาณาจักร สมเด็จพระบรมนักปราชญไดประกาศคาถาวาดังนี้ นะสัจจังทะ คะยังมะสัมคัมปง คอยดูในปมะโรง คนจะเดินโกงโคง คลาน 

ผูใดอยากพบผูมีบุญชื่อพระธรรมิก ราชาใหภาวนาใหหมั่นรักษาศีล สดับรับฟงพระธรรมเทศนา 

คอยดูปมะเส็งตลิ่งจะพัง มหาสมุทรจะชอกช้ํา อยาเที่ยวไปกลางแจง 
ทานเขามาปกุนเดือน 8 เปนเที่ยงแท ผูใดไมเชื่อจะไดรับอันตราย 
คอยดูในปจอคนจะพนภัย สะโรนะกา โททายะโม พุทธะตะยะ ภาวนาทุกค่ําเชา ผูนั้นจะมีอายุยืนยาวไดเห็นพระธรรมิกราช (พระ โพธิสัตวศรีอริยเมตไตย) 
ในปกุนทานจะเขามาอีก ถาไมเห็นหนังสือบานใดผูนั้นจะ ไดรับอันตรายรูแลวใหบอกตอกันดวย 

 คําเตือน โลกมนุษยกําลังเขาสูการกลียุค จําทําใหเกิดภัยธรรมชาติจาก ดิน น้ํา ลม ไฟ จะเกิดมหาสงครามโลกครั้งที่สามตามมา มนุษยจะตายไปกวาครึ่ง สําหรับประเทศไทยจะเริ่มเกิดตั้งแตป 2550 คาดวาจะไดรับภัยทางน้ําและไฟ โดยเฉพาะจังหวัดที่ติดชายทัเลกรุงเทพฯ แผนดินจะยุบตัว คลื่นจะพัดเขาถลมความ สูง 200 เมตร มนุษยจะลมตายไปมากกวาครึ่ง น้ําจะเขาชองแคบสระบุรีและ ตอนลางของโคราชบางสวน ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องไปเรื่อยๆ 
สุดทาย ประเทศไทยจะเหลือประชากรประมาณ 30% สวนประเทศอื่นทั่วโลกจะเหลือเพียง 10% เทานั้น


บุคคลที่รอดชีวิตสวนมาก สูญเสียสติสัมปชัญญะไมปลอดภัยเหมือนเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนาเพราะไมเขาใจ บําเพ็ญญาณภาวนา ฉะนั้นอยาหลงใหลในทรัพยสินของตนเองใหมากนัก เพราะเมื่อ เขายุคศรีวิไล เงิน ทอง จะไมมีคาเลย เพราะมนุษยยุคนั้นวัดกันที่ความดี ศีลธรรม บุญกุศลเทานั้น

 ปมะโรง พ.ศ. 2555 ปมะเส็ง พ.ศ. 2556 ประกา พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 ปกุน พ.ศ. 2562 คําทํานายของ

สมเด็จพระพุทฒาจารย (โต พรหม รังสี) 

 รัชกาลที่ 1 ทายวา มหากาฬ (ทําลายเพื่อน พี่นอง)  
รัชกาลที่ 2 ทายวา ณานยักษ (ชํานาญเวทมนต) 
รัชกาลที่ 3 ทายวา รักมิตร (มีการคาขายกับตางชาติมากมาย) 
 รัชกาลที่ 4 ทายวา สนิทคํา (ออกบวช) 
รัชกาลที 5 ทายวา จําแขนขาด (คือ ตองยอมเสียดินแดนฝงซายมือ แมน้ําโขงและเขมร เพื่อปองกันอธิปไตย) 
รัชกาลที่ 6 ทายวา ราชโจร (เกิดสงครามโลกครั้งที่1 เกิดกลุมโจร มากมาย มีการตั้งกองเสือปาครั้งแรกของไทย) 
รัชกาลที่ 7 ทายวา ชนรองทุกข (การเดินตามขบวนเพื่อเรียกรอง ประชาธิปไตย) 
รัชกาลที่ 8 ทายวา ยุคทมิฬ (พระเจาแผนดินถูกลอบปลงพระชนม) 
รัชกาลที่ 9 ทายวา ถิ่นกาขาว (มีฝรั่งเขามามากมาย นําเงินมาซื้อ ประเทศไทยและเกิดวิกฤติการเงิน) รัชกาลที่ 10 ทายวา ชาวศรีวิไล (จะมีเหลือเฉพาะผูมีบุญเทานั้นที่รอด ตาย เปนยุคของพระศรีอริยะเมตไตย) 


 พระคาถาบูชา เสด็จพอรัชกาลที่ 5 (ธุป 9 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ) 

พระสยามมินท ทะโร วะโร อัตตัง 
พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง วะรังพุธโธ 
นะโมพุทธายะ ปโยเทวา 
มนุสานัง ปโย พรหมมานะ 
มุตตะโม ปนัน หะริยัง นะมามิหัง 

ขาพเจาไดพบหนังสือเลมนี้ดวยความบังเอิญ เมื่ออานดูแลวเกิดความศรัทธา จึงไดทําเปนไฟล PDF แจกเปนกุศลทาน ซึ่งในใจความหนังสือมีอยูวาวันหนึ่งใน โบสถของวัดศิริประสุประตินาถไดมีหลวงพอองคหนึ่งนั่งสวดมนตอยูในโบสถของวัด ในเวลานั้นงูตัวหนึ่งไดเลื้อยออกมาจากหนาพระพุทธรูปในโบสถ เมื่อหลวงพอไดเห็นงู ตัวนั้นก็เกิดความกลัว หลังจากนั้นงูก็ไดกลายเปนมนุษยในรูปของพราหมณ แลวพูด กับหลวงพอวา “เจาไมตองกลัวและตกใจ เจาจงฟงขาพเจา ขาพเจาคือพญานาค ราชและไดจุติ ณ วัดแหงนี้เพื่อบําบัดปดเปาความชั่วรายและคนที่ทํากรรมไวมากจะ ใหพินาศหายไปจากโลกนี้ และเจาจงประกาศใหไดรูทั่ววาผูใดนําเรื่องของขาพเจาไป พิมพแจก 1000 ใบ ภายใน 15-30 วัน มันผูนั้นจะมีโชคลาภ มีความสุขความ เจริญ คิดสิ่งใดขอใหสมหวังทุกประการ และผูใดไดรูไดอาน อยาคิดวาเปนการ หลอกลวงหรือไมเชื่อ และผูใดคิดจะพิมพก็ตองพิมพใน 15-30 วัน อยาคิดพิมพ พลัดวันประกันพรุง หรืออานแลวฉีกทิ้ง ใหพิมพแจกจายตอๆไป (หรือเก็บไวสวด มนตเพื่อเปนศิริมงคลแกตนเองและครอบครัว) ” หลังจากนั้นหลวงพอองคนั้นไดพิมพแจก 1000 ใบ หลังจากนั้นประมาณ 3-4 วันเทานั้น ทานไดสําเร็จวิชาตางๆ และคุณโกบินตะ ปนะสารทคุปตาไดพิมพ แจก 1000 ใบ เขาก็ไดเงินทองที่ถูกหยิบยืมไปคืนมา อีกรายหนึ่งก็พิมพแจก 500 ใบ รายนี้เปนชาวนา วันหนึ่งไปไถนาเขาพบไหใบหนึ่งมีเงินทองเต็มไหไปหมด สวนอีก รายหนึ่งก็ไดพิมพแจก 100 ใบ เขาก็ถูกล็อตเตอรี่ 1 ลานบาท อีกรายหนึ่งเปนคน ถีบสามลอ ก็พิมพแจก 650 ใบ เขาก็เจอแจกันทอง อีกรายหนึ่งเปนคนตกงานไป สมัครงานที่ไหนก็ไมมีคนรับ พอพิมพแจก 3-4 วัน เขาก็หางานทําไดเปนงานดี เงินเดือนมาก และอีกรายไดอานแลวไมเชื่อจึงฉีกทิ้ง หลังจากนั้นประมาณ 1-2 วัน ลูกชายเขาก็ตาย อีกรายหนึ่งคิดจะพิมพแจกและพลัดวันประกันพรุงจนเลยกําหนด ผูนั้นเปนพอคาขาย ก็ขาดทุนและพอเขาก็มาตายจากไปอีกคน อีกรายหนึ่งก็พิมพ แจก 1000 ใบ ไมกี่วันเขาก็มีเงินทองแบบไมนาเชื่ออยูๆก็มีเงินขึ้นมาเอง เหตุการณ ที่เกิดขึ้นมาในโบสถในวัดศิริประสุนาถนี้ ตองคิดดวยความสัตยจริงและศรัทธาอาน แลวตองพิมพแจก (หรือสงตอๆ ไปทางอีเมลหรือชองทางอื่น) อานแลวอยาฉีกทิ้ง อยาลบ (หรือหากจะลบควรพิมพออกเก็บไวเสียกอนเพื่อเปนศิริมงคล) ใหแจกตอๆ กันไปดวยความศรัทธาและเชื่อถือจะเปนผลดีแกตนเองและครอบครัว